IMPULSA PARETS

Bases IMPULSA PARETS

 

1.  Què és “Impulsa Parets”?

Sumem Parets-Podem és un instrument de la gent i fet per la gent, un instrument en constant construcció que té com a principal objectiu produir un canvi social i ambiental que millori les condicions de vida de la ciutadania i de l’entorn on viuen. És per això que apostem per projectes emprenedors que defensin metes comunes, intentant donar suport amb totes les eines que estiguin al nostre abast.

“Impulsa Parets” neix per facilitar el desenvolupament de projectes emprenedors amb projecció social, cultural i medi ambiental.

El suport ofert per Sumem Parets-Podem consisteix en una dotació econòmica pels projectes millor valorats de fins a 600 €. Aquesta dotació procedeix de l’aportació mensual que rebem com a grup municipal (927,50 €) i de la donació de 200 € que la nostra regidora Casandra García realitza al grup municipal. Quantia que té assignada com a Portaveu, a diferència dels nostres dos regidors (Antonio Molina i Carolina Simón) que només reben l’aportació per la assistència a òrgans col·legiats. Com Sumem Parets-Podem rep uns diners com a grup municipal de les butxaques de tots els paretans i paretanes, creiem que aquests diners han de ser tornats al poble i ser reinvertits.

 

2.  Objectiu de la convocatòria i línies prioritàries

L’objectiu de la convocatòria és donar suport per part de Sumem Parets-Podem a totes les associacions i entitats de Parets que tinguin bones iniciatives en diferent àmbits (veure més a baix), i en definitiva:

 • Fomentar la participació ciutadana.
 • Promoure l’educació en valors.
 • Millorar les condicions de vida de les persones en situació de risc d’exclusió social.
 • Fomentar la igualtat entre dones i homes.
 • Incentivar un model econòmic local més sostenible.
 • Promoure el respecte i la conscienciació pel medi ambient.

Volem tenir un poble més just, més equitatiu, més igualitari, mes respectuós amb el seu medi ambient i col·laborar amb les entitats ajudant-les a aconseguir els seus objectius. Si teniu pensada una activitat maca, Sumem Parets us donarà suport amb aquest ajut econòmic.

El concurs recull les àrees següents com a línies prioritàries:

 • Art i cultura
 • Educació
 • Inclusió social
 • Salut i esport
 • Medi ambient
 • I+D+i i Noves tecnologies
 • Igualtat de gènere

 

3.  Requisits per participar en el concurs

 • Estar constituït legalment com a entitat o associació sense ànim de lucre i que tingui fins socials i o culturals.
 • Estar inscrit al registre corresponent a Parets del Vallès.
 • Que el projecte es desenvolupi en l’àmbit municipal o comarcal.
 • Que el projecte sigui viable i es realitzi en el termini d’un any.

 

4.  Requisits formals per la presentació de la sol·licitud

La presentació de la sol·licitud es podrà fer a través de 2 vies:

 • Presentació online mitjançant correu electrònic al nostre correu podemparetsdelvalles@gmail.com,
 • Contactant amb Sumem Parets, a través del nostre telèfon (638 35 93 02), per fer arribar la documentació presencialment a la seu de Sumem Parets-Podem (Carrer Major, 33, local esquerra)

Ens haureu d’adjuntar la següent informació:

 • El projecte redactat seguint la plantilla adjunta al final d’aquest document (annex II).
 • DNI o NIE del representant de la associació o entitat.
 • Document on es demostri que sou una associació o entitat registrada al nostre poble.
 • Còpia dels estatuts de l’associació o entitat (segellat al registre)
 • Adjunteu si voleu una foto o vídeo amb una presentació del projecte si no podeu assistir a l’assemblea.
 • Document firmat “codi de bones pràctiques” on us comprometeu a fer un ús ètic i responsable dels diners, d’acord amb el codi ètic de Sumem Parets-Podem.
 • Declaració jurada del president o de la presidenta de l’associació per la qual
  declara estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals.

En el cas de ser escollits guanyadors se us demanarà el compte corrent.

 

5.  Criteris de valoració dels projectes

Els criteris de valoració dels projectes són els següents:

 1. El projecte presentat i l’entitat sol·licitadora reuneixen tots els requisits i condicions establertes a les presents bases.
 2. Què la justificació del projecte estigui basada en una identificació objectiva de les necessitats.
 3. L’entitat o associació sol·licitadora té capacitat per desenvolupar el projecte en funció de la seva experiència, capacitat de gestió i disponibilitat de recursos.
 4. El disseny del seguiment i l’avaluació del projecte és detallat i coherent.

 

6.  Període de presentació dels projectes

Per aquesta 3a edició, el termini per a presenar els projectes és el 30 de març a les 23:59h. Durant 1 setmana hi hauran per pertinents correccions de forma i requisits.

El 6 d’abril  a les 18:00h caldrà fer una exposició del projecte a l’Assemblea d’uns 10-15 minuts exposant els punts forts del vostre projecte.

Entre el dia 9 i 10 d’abril,  es farà el lliurament del premi a l’entitat guanyadora.

 

7.  Sistema d’elecció del projecte guanyador

Un cop rebut els projectes, el procediment es el següent:

 1. Sumem Parets fa una revisió a la seva comissió interna per comprovar si tots els projectes compleixen els requisits i, si no fos el cas, es comunicarà a les entitats mitjançant, correu electrònic, durant la primera setmana després de l’últim dia de lliurament.
 2. De tots els projectes presentats, es decidirà si tots finalment reuneixen els requisits necessaris per a optar al premi  i llavors cada entitat haurà de fer l’exposició i defensa del seu projecte davant la assemblea de Sumem Parets.

8.  Observacions

Els diners es donen com a ajut per poder tirar endavant un projecte o activitat de caràcter social o cultural, per tant no es pot demanar aquesta ajuda per pagar locals, llum, aigua… o equipament del local.

Com ja s’ ha dit al principi, si ja heu guanyat un dels nostres concursos, no us podreu tornar a presentar durant l’any en curs.

            Des de el moment que rebeu els diners teniu 1 any per portar a terme el vostre projecte, i la vostra associació es compromet per escrit a una vegada finalitzat el projecte donar compte a Sumem Parets de com s’han invertit els vostres diners(tiquets, factures…) amb una valoració final del vostre projecte.

 

DESCARREGA LES BASES AQUÍ

ANNEX 1: CODI DE BONES PRÀCTIQUES

ANNEX II: PLANTILLA PER A LA DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS

ANNEX III: PLANTILLA PER A LA DESCRIPCIÓ ECONÒMICA DEL PROCÉS